ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
1.1) โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  137  หมู่ที่  15  บ้านหนองโสน  ตำบลบ้านชวน                 อำเภอบำเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36160 โทรศัพท์  044127039  โทรสาร................                    
e-mail .................................................  Website ………………………………….…                               
1.2) สังกัด        (  /  )  สพฐ.        (    )  สช.    (    )  กทม.   (     ) มท.    (    )  อื่น0 ระบุ...................
1.3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
1.4) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล   ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6    
1.5) เขตพื้นที่บริการการศึกษา (ระบุ).......................
          โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา  รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ  6  หมู่บ้าน ดังนี้
       (1)  บ้านชวน  หมู่ที่  1                                        
       (2) บ้านชวน  หมู่ที่  2                   
       (3) บ้านหลุง  หมู่ที่  10                           
       (4) บ้านถนนหว้า   หมู่ที่ 11                        
       (5) บ้านหนองโสน   หมู่ที่  15                    
       (6) บ้านชวน   หมู่ที่  17                          
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
          โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา  ตั้งอยู่ที่บ้านชวน  หมู่ที่  15    ตำบลบ้านชวน   อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เนื้อที่    25    ไร่   -   งาน    -  ตารางวา    โรงเรียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2466  โดยอาศัยศาลาวัดบึงชวน  เป็นสถานที่เล่าเรียน  เดิมชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านชวน    เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ต่อมา ได้ขยายชั้นเรียน เป็น ป. 4-6   และเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก  เมื่อวันที่   1  พฤศจิกายน    พ.ศ.  2495
          ในปี พ.ศ.  2498  ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  ในที่ดินจำนวน  25  ไร่  มีอาคารเรียนแบบ  ป.2 พิเศษ  ขนาด  2  ชั้น  6  ห้องเรียน  โดยทางราชการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน    จำนวน 11,000  บาท   ประชาชนบริจาคสมทบ  30,000  บาท   ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่     20  สิงหาคม  พ.ศ.  2498  จึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “โรงเรียนชวนวิทยา”      
          พ.ศ.  2506  ได้งบประมาณค่าที่ดินและสิงก่อสร้างเพิ่มเติม  4  ห้องเรียน 
          พ.ศ.  2508  ได้งบประมาณค่าก่อสร้าง  อาคารเรียนแบบ  008  จำนวน   4  ห้องเรียน  
          พ.ศ.  2519  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา   
          พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ ใต้ถุนสูง 
          พ.ศ.  2528  ได้รับงบประมาณ ค่าก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช. 2/29    ขนาด  3  ชั้น  12  ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์  ค่าก่อสร้าง  2,850,144  บาท  
          พ.ศ.  2537  ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป 2  พิเศษ  โดย สปจ.ชัยภูมิ   ประมูลขาย  จำนวน  300,000  บาท  และส่งเป็นเป็นรายได้แผ่นดิน 
          พ.ศ.  2537  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช 2/29   3  ชั้นเรียน  12  ห้องเรียน   พร้อมครุภัณฑ์   4,333,800   บาท
          พ.ศ. 2557  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์   5,889,100   บาท
          พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง โรงอาหาร  300 ทีนั่ง   พร้อมครุภัณฑ์  2,865,000   บาท
          ปัจจุบัน  ปีงบประมาณ 2560  มีอาคารถาวร  4  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1  หลัง  บ้านพักครู  3  หลัง  ห้องพักเรือนแถว  1   หลัง  5   หน่วย   บ้านพักนักการภารโรง  1  หลัง  โรงอาหาร  1  หลัง   ห้องคอมพิวเตอร์  1  หลัง  ห้องประชุม  1  หลัง และห้องสมุด  1  หลัง    มีข้าราชการครู  21   อัตรา  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  1  คน   เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน  พนักงานบริการ   2 คน   ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมและ ระดับประถมศึกษา    มีจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ทั้งหมด  441  คน
2. ข้อมูลผู้บริหาร
1) ผู้อำนวยการโรงเรียน
      นายวิญญู   คุณกันหา    โทรศัพท์  08 9581 5870  วุฒิการศึกษาสูงสุด    กศ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา     ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  12 กันยายน  2554  จนถึงปัจจุบัน
2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
                   นายบุญส่ง  แก้วดอนรี    โทรศัพท์  08 1758 6637  วุฒิการศึกษาสูงสุด    กศ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา     ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  26 พฤศจิกายน  2558