วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ ( Vision )
                        โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา  มุ่งพัฒนาการศึกษา  นักเรียนมีคุณธรรม  นำความรู้ สู่อาเซียน เคียงคู่ชุมชน ปลอดสิ่งเสพติด ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ปรัชญาสถานศึกษา
                  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
                   การแต่งกายสะอาดงามตา
  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
                  สุขภาพดี  จิตแจ่มใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม