พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
           พันธกิจ (Mission)

1.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  นำความรู้  สู่อาเซียน
3.  ร่วมกับชุมชนป้องปรามสิ่งเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
4.  จัดการศึกษาให้สอดคล้องตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.  ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
7.ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

             เป้าประสงค์

1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาสิทธิอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
2.  ทุกภาคส่วนทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานตามหลักธรรมมาภิบาล
4.  สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระบบการจัดการที่ดี มีมาตรฐานผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร
5. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในระดับสากล