หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
.1 .2 .3 .4 .5 .6
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40
สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 20 80 80 80
ศิลปะ 20 20 20 80 80 80
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 200 200 200 80 80 80
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840
  • รายวิชาเพิ่มเติม
¡ คอมพิวเตอร์
 
40
 
40
 
40
 
 
40
 
40
 
40
           รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 40 40 40 40 40 40
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
  - ลูกเสือ เนตรนารี
  - ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 
40
 
40
30
10
 
 
40
 
40
30
10
 
40
 
40
30
10
 
40
 
40
30
10
 
40
 
40
30
10
 
40
 
40
30
10
 
รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120
รวมเวลาเรียน 1,000  ชั่วโมง / ปี 1,000  ชั่วโมง / ปี