ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
 
        1)   จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  520  คน
        2)   จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ……441……คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน     
 
 
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
อนุบาล 2 1 10 14 24  
อนุบาล 3 1 17 16 33  
ร่วมก่อนประถม 2 27 30 57  
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 34 34 68  
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 22 37 59  
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 32 28 60  
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 27 34 61  
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 32 39 71  
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 32 33 65  
รวมประถม 17 179 205 384  
รวมทั้งหมด 19 206 235 441