คณะผู้บริหาร

นายวิญญู คุณกันหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบุญส่ง แก้วดอนรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรัศมี บุญศิริ
ครู คศ.3

นายทวีพงษ์ นพคุณ
ครู คศ.3

นางพจนี จ๋ายเจริญ
ครู คศ.3

นางจุราภรณ์ เถียนหนู
ครู คศ.3

นายวัชระ บำรุงสงฆ์