ปฐมวัย

นางรัศมี บุญศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางนงค์เยาว์ กลิ่นศรีสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0