กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรศริ หังสวนัส
ครู คศ.3

นางสมทรง ศรีสมุทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพาขวัญ บัวคลี่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสุนัตตา ศรีสม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

วาสนา เฝ้าหนองดู่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1