กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุราภรณ์ เถียนหนู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกองสิน เสริฐขุนทด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางพรศริ หังสวนัส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสุนัตตา ศรีสม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสนิท กลิ่นศรีสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2