กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอารีรัตน์ พรศิวกุลวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทวีพงษ์ นพคุณ
ครู คศ.3