กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอารีรัตน์ พรศิวกุลวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางประไพรพรรณ นันจินดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2