กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฉันทนา รัตนเสริมพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเพ็ญศรี กลิ่นศรีสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายสามารถ ทองมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายอาณุธิพงษ์ ร่มสุข
ครูผู้ช่วย