กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฉันทนา รัตนเสริมพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเพ็ญศรี กลิ่นศรีสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายสามารถ ทองมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1