กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจุราภรณ์ เถียนหนู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ