กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทวีพงษ์ นพคุณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพาขวัญ บัวคลี่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสุกัญญา ประสมทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2