กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอำนาจ เถียนหนู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ