กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปิยธิดา โพธิ์ศรีนาค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ