กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพจนี จ๋ายเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกิตตอยา จรูญแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายทัศพล ทานบำเพ็ญ
ครูอัตราจ้าง