กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพจนี จ๋ายเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกิตตอยา จรูญแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายทัศพล ทานบำเพ็ญ
ครูอัตราจ้าง