กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุมาลี สุริยประทานพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมนสิชา ภักดิ์จัตุรัส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางประไพรพรรณ นันจินดา
ครู คศ.3