คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ บำรุงสงฆ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช เอื้อไพโรจน์ถาวร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ อาบสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ทองสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวัต ตันติเฉลิมพันธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชูศักดิ์ ประสพสิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย กลิ่นศรีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัญญา ประสมทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมใจ หมู่หาญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ เพชรวิเศษอุดม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาล ศักดิ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองกรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฬาวรรณ กลิ่นศรีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกว้าง กลิ่นศรีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการอนุชา อคธมโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์ศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิญญู คุณกันหา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :